Loading
Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

EGRSE – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment

(recenzovaný neimpaktovaný časopis)

ISSN 1805-2266

Historie časopisu

Redakční rada

Životopis předsedy redakční rady Doc. RNDr. Pavla Bláhy, DrSc.

Autorské prohlášení

Obecná informace

Poslední číslo

Plné texty čísel

recenzovaného neimpaktovaného časopisu od roku 2009

Archiv textů čísel vydaných na nosiči CD

do roku 2008 podle ISSN 1803-1447

Archiv abstraktů tištěných čísel

do roku 2004 podle ISSN 1211-359X

Pokyny pro autory

On-line submit

babel@email.cz