Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

EGRSE – Recenzní proces

EGRSE je recenzovaný časopis, všechny články jsou podrobeny recenzovány systémem peer-review.

Recenzní proces se řídí běžnými pravidly, především:

 • Recenzní proces vychází z recenzí jednotlivých rukopisů zpracovaných odborníkem v tématice rukopisu;
 • Dbá se, aby posudky byly objektivní;
 • Je sledováno, aby recenzenti nebyli v konfliktu zájmů;
 • Jsou vybíráni recenzenti, kteří mohou upozornit na relevantní publikovanou práci, která dosud není citována;
 • S recenzemi i recenzovanými články je zacházeno jako s důvěrným materiálem.

Za dodržení pravidel recenzního procesu je odpovědný předseda redakční rady. Dodané posudky a dalších materiálů jsou zakládány u šéfredaktora.

  Za komunikaci mezi autorem/autory (korespondenčním autorem) a vydavatelem odpovídá předseda redakční rady. Běžný proces je možné popsat takto:

 • Autor zasílá rukopis upravený podle „Pokynů pro autory“ redakční radě (egrse_editorial@caag.cz). Předseda potvrdí autorovi přijetí čitelného rukopisu a rukopis zašle šéfredaktorovi.
 • Předseda ve spolupráci s dalšími členy redakční rady vybírá obvykle dva recenzenty; v případě potřeby je osloven třetí recenzent.
 • Šéfredaktor opravuje chyby formátu rukopisu a tento dokument zašle zpět předsedovi.
 • Předseda zašle tento opravený dokument spolu s anonymizovanými recenzními posudky autorovi.
 • Autor provede opravu rukopisu podle všech požadavků recenzentů, případně vysvětlí důvod neakceptování připomínky, a zašle opravený rukopis spolu s podepsanými „Autorským prohlášením“ předsedovi.
 • Opravený rukopis hodnotí předseda ve spolupráci s členy redakční rady. Pokud je to nutné (zejména pokud recenzenti doporučili zásadní opravy), je recenzent znovu požádán o vyjádření k opravenému rukopisu.
 • Předseda musí informovat autora, zda je rukopis přijat ke zveřejnění nebo zda rukopis není akceptován pro publikování.
 • Je-li rukopis přijat, šéfredaktor zasílá autorovi finální formátovanou verzi rukopisu ke schválení.

Základní požadavky na autory jsou shrnuty v částech „Autorské prohlášení“ a „Pokyny pro autory (template)“. Autoři jsou povinni aktivně se účastnit procesu přijímání rukopisu; rukopis bez aktivního přístupu korespondenčního autora je vyřazen z procesu.